Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do celów statystycznych. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na stosowanie plików cookies.
W każdej chwili możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej zobacz wszystkoociasteczkach.pl. ZAMKNIJ

LFGaleria.pl logo

Regulamin

"Wall Street to jedyne miejsce, do którego jedni przyjeżdżają Rolls Royc'ami, aby zasięgnąć porady u tych, którzy podróżują metrem"
WARREN BUFFET

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

Data ustalenia tekstu: 05.10.2013

Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu (zwany dalej "Regulaminem") stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania z serwisu LFGaleria.pl. Odwiedzając naszą witrynę, akceptują Państwo aktualne postanowienia tego Regulaminu oraz zobowiązują się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Użytkownicy, którzy nie akceptują Regulaminu, nie mogą korzystać z tego serwisu.
Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka Prywatności.

1. Cel serwisu LFGaleria.pl

LFGaleria.pl jest serwisem informacyjno - reklamowym firmy LF GALERIA Agencja Interaktywna. Jej celem jest promocja usług i produktów firmy LF GALERIA Agencja Interaktywna w zakresie projektowania stron internetowych i grafiki komputerowej, programowania oraz działalności wydawniczej.

2. Rejestracja użytkowników

Niektóre części serwisu mogą być chronione loginem i hasłem. Użytkownik uzyskuje dane do logowania od administratora serwisu, po uprzednim zarejestrowaniu się przy pomocy odpowiedniego formularza, wysłaniu e-maila z prośbą o przydzielenie loginu i hasła albo po rozmowie telefonicznej lub osobistej z przedstawicielem firmy LF GALERIA Agencja Interaktywna.
Rejestracja umożliwia dostęp do odpowiednich, chronionych funkcjonalności serwisu, w szczególności do panelu klienta.

3. Ochrona danych osobowych

Dane pobierane od użytkowników podczas rejestracji lub inne dane zbierane w trakcie korzystania z serwisu LFGaleria.pl, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce Prywatności oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.

4. Prawa i możliwości użytkowników serwisu LFGaleria.pl

Niezarejestrowani goście serwisu mają prawo:

przeglądania opublikowanych materiałów, ich kopiowania i drukowania tylko i wyłącznie do użytku domowego (za wyjątkiem dokumentów w których warunki korzystania zezwalają na inny zakres stosowania),
korzystania z ogólnie dostępnych usług, funkcjonalności i programów wykonywalnych

Zarejestrowani użytkownicy serwisu mają prawo:

przeglądania opublikowanych materiałów, ich kopiowania i drukowania tylko i wyłącznie do użytku domowego (za wyjątkiem dokumentów w których warunki korzystania zezwalają na inny zakres stosowania),
korzystania zarówno z ogólnie dostępnych usług, funkcjonalności i programów wykonywalnych, jak i części chronionych serwisu (w szczególności panelu klienta). Dostęp do części chronionych może być zróżnicowany, w zależności od przeznaczenia chronionej treści lub narzędzi.

LF GALERIA Agencja Interaktywna  zastrzega sobie prawo do zablokowania loginu i hasła lub do modyfikacji zawartości części chronionych serwisu bez podania przyczyny.

5. Obowiązki użytkowników serwisu LFGaleria.pl

Korzystając z serwisu LFGaleria.pl, użytkownik wyraża zgodę na podleganie odpowiedzialności prawnej wynikającej z niniejszego Regulaminu.
Ponadto zobowiązuje się do niewykorzystywania nazwy "LFGaleria.pl", znaków towarowych, zdjęć, grafiki, opracowań, dokumentacji ani innych materiałów chronionych prawem autorskim bez wyraźnej, pisemnej zgody ich właściciela (z wyłączeniem kopiowania i drukowania do użytku domowego).

LF GALERIA Agencja Interaktywna zabrania:

- umieszczania fragmentów lub całości materiałów zawartych w serwisie LFGaleria.pl na innych stronach internetowych.
- używania ramek do prezentowania serwisu LFGaleria.pl
- wykorzystywania niniejszej witryny do udzielania informacji na temat usług i produktów w celach innych niż prywatne i niekomercyjne

Rejestrując się w serwisie LFGaleria.pl użytkownik:

- zobowiązuje się dostarczyć prawdziwe informacje,
- akceptuje niniejszy Regulamin i naszą Politykę Prywatności,
- zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy loginu i hasła,
- zgadza się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do części chronionych serwisu przez osoby, którym udostępnił login lub hasło,
- zobowiązuje się zawiadomić administratora serwisu o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do części chronionej przy użyciu jego loginu lub hasła,
- nie może naruszać praw innych użytkowników serwisu, łamać ustawy o ochronie danych osobowych, zbierać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach serwisu,
- nie może naruszać zaufania administratora serwisu poprzez dostarczanie fałszywych informacji, wprowadzających umyślnie w błąd,
- nie może wykonywać czynności utrudniających lub uniemożliwiających innym użytkownikom korzystanie z serwisu, szkodzących witrynie (w tym przesyłania wirusów lub innych destrukcyjnych programów)

Zabrania się wykorzystywania mechanizmów witryny do rozsyłania niezamówionych materiałów (spamu).

6. Prawa autorskie

Treść i kompozycja niniejszego serwisu w całości podlega prawom autorskim lub innym prawom własności intelektualnej. Witryna zawiera dokumenty, opracowania, znaki towarowe, zdjęcia, grafikę i inne oryginalne materiały chronione prawem autorskim i będące własnością ich twórców. Wykorzystywanie treści witryny w celach innych niż dozwolone niniejszym Regulaminem jest zabronione.

7. Odpowiedzialność prawna

Naruszenie przez użytkownika niniejszego Regulaminu może skutkować zakazaniem dostępu do serwisu LFGaleria.pl oraz wszczęciem postępowania prawnego przeciwko użytkownikowi.
Odpowiedzialność właściciela serwisu jest ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

8. Wyłączenia gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności

LF GALERIA Agencja Interaktywna udostępnia serwis taki jaki jest. Użytkownik korzysta z niego na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. Informacje, materiały, funkcjonalności i usługi są dostarczane za pośrednictwem serwisu LFGaleria.pl bez jakiejkolwiek gwarancji.
LF GALERIA Agencja Interaktywna nie gwarantuje w szczególności, że udostępniane materiały są kompletne, prawidłowe, przydatne, bezbłędne i wolne od wirusów.
Użytkownik zobowiązuje się nie wnosić żadnych roszczeń związanych z korzystaniem z serwisu LFGaleria.pl.
LF GALERIA Agencja Interaktywna nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie skutki wykorzystania przez użytkownika materiałów uzyskanych za pośrednictwem serwisu LFGaleria.pl (w szczególności utraty zysków lub dochodów spowodowane brakiem możliwości uruchomienia serwisu internetowego oraz użycia funkcjonalności i jakichkolwiek programów wykonywalnych, opóźnieniami w działaniu i transmisji, awarią linii komunikacyjnych, niedostarczonymi wiadomościami e-mail), nawet w przypadku wcześniejszego poinformowania właściciela serwisu LFGaleria.pl o możliwości zaistnienia szkód.

9. Odsyłacze do innych witryn, ogłoszenia, reklamy, bannery

W serwisie LFGaleria.pl mogą być publikowane odsyłacze do witryn innych firm, ogłoszenia, reklamy, bannery instytucji i firm. LF GALERIA Agencja Interaktywna nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść lub dostępność reklam, ogłoszeń, bannerów i witryn, do których prowadzą odsyłacze.

10. Rozstrzyganie sporów

Użytkownik zgadza się, że niniejszy Regulamin korzystania z serwisu podlega prawu polskiemu, w związku z tym wszelkie ewentualne spory związane z wykonaniem zobowiązań w nim zawartych będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie sąd.
Ponadto użytkownik zgadza się, że w przypadku uznania przez sąd któregokolwiek zapisu Regulaminu za niezgodny z prawem, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień niniejszego Regulaminu.
W przypadku niezgodności postanowień tego Regulaminu z warunkami zawartymi w innym dokumencie w serwisie LGaleria.pl sygnowanym przez LF GALERIA Agencja Interaktywna, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie.

11. Zmiany Regulaminu korzystania z serwisu LFGaleria.pl

LF GALERIA Agencja Interaktywna zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w serwisie i w Regulaminie w dowolnym czasie bez informowania użytkowników.
Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującą w danym momencie treścią Regulaminu i do jego akceptacji przed rozpoczęciem korzystania z serwisu LFGaleria.pl. Aktualny Regulamin korzystania z serwisu znajduje się na stronie http://www.lfgaleria.pl/regulamin

Prawa nieudostępnione w niniejszym Regulaminie są zastrzeżone.

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt: biuro@lfgaleria.pl


All Rights Reserved (c) Copyright 2013 LF Galeria

LFGaleria logo